REGULAMIN

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne
2. Zasady korzystania ze strony
3. Dane osobowe
4. Postanowienia końcowe

Strona internetowa www.życiejestproste.pl jest prowadzona przez:

3V Group Ltd. – spółka z siedzibą w Wakefield (WF1 1JR), Exchange House 2 Queen Street, wpisana do rejestru przedsiębiorców Companies House, prowadzonego przez Agency of the Department for Bussines, Energy and Industrial Strategy.

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony www.zyciejestproste.pl.

2. Właściciel strony, spółka 3V Group Ltd. oświadcza, że posada wszystkie prawa do treści zamieszczonych na stronie, z wyjątkiem zdjęć i obrazów, które pobiera z serwisu pixabay.com za zgodą ich autorów w celach komercyjnych na zasadach określonych w regulaminie serwisu pixabay.com.

3. Autorem i właścicielem wszystkich tekstów zamieszczonych na stronie www.zyciejestproste.pl jest Joanna Rucińska.

4. W ramach korzystania ze strony www.zyciejestproste.pl zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie w całości bądź fragmentach treści zamieszczonych na stronie bez zgody 3V Group Ltd. oraz bez wskazania źródła, to jest adresu internetowego strony jak również jej autora, tj. Joanny Rucińskiej.

5.Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony www.zyciejestproste.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony www.zyciejestproste.pl lub jej elementy techniczne.

§2. Zasady korzystania ze strony www.zyciejestproste.pl

1. Strona www.zyciejestproste.pl powstała i służy w celach informacyjnych. Treści zamieszczane na stronie są udostępniane użytkownikom nieodpłatnie.

2. Użytkownik ma prawo komentować treści zamieszczane na stronie w odpowiednio do tego przystosowanej rubryce Komentarze. Użytkownik korzystając z możliwości zamieszczenia swojego komentarza przyjmuje do wiadomości, że treści zamieszczone przez Użytkownika nie mogą zawierać obraźliwych, wulgarnych treści. Zabronione jest również podawanie linków do innych stron zewnętrznych, a także powielanie tych samych komentarzy (spam).

3. Użytkownik odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego komentarzy niezgodnych z prawem, naruszającego prawa 3V Group Ltd. lub naruszającego prawa osób trzecich.

4. Administrator niezwłocznie usunie wszelkie komentarze zamieszczone przez Użytkownika, które łamią postanowienia 2. ust.3 jeżeli uzna, że Użytkownik naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z komentarzy zamieszczonych przez innego Użytkownika na stronie www.zyciejestproste.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, Użytkownik może zgłosić o tym Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w na stronie www.zyciejestproste.pl w zakładce Kontakt.

5. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem serwisu tylko za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.zyciejestproste.pl. Użytkownik korzystając z w/w formularza wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę 3V Group Ltd. jego danych, tj. adresu mailowego w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora bądź autora treści zamieszczonych w serwisie.

 

§3. Dane osobowe

1. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników na stronie www.zyciejestproste.pl w komentarzach i w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

2. Administratorem danych udostępnianych przez Użytkowników strony www.zyciejestproste.pl jest spółka 3V Group Ltd. z adresem siedziby: Exchange House, 2 Queen Street, WF1 1JR Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże udostępnienie adresu e-mail Użytkownika w formularzu kontaktowym jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną przez 3V Group Ltd. Spółka 3V Group Ltd. przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celu udzielania Użytkownikom odpowiedzi drogą elektroniczną.

4. Dodawanie komentarzy przez Użytkownika jest możliwe poprzez zalogowanie się za pomocą profilu Użytkownika na Facebook i tym samym połączeniu konta Użytkownika ze stroną www.zyciejestproste.pl.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym celu wystarczy skontaktować się z Administratorem strony za pomocą formularza kontaktowego. Administrator zobowiązuje się do bezzwłocznego udostępnienia lub usunięcia danych Użytkownika, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).

6. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, obowiązują zasady zgodnie z General Data Protection Regulation (GDPR).

§4. Postanowienia końcowe

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, 3V Group Ltd. nie korzysta z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a 3V Group Ltd., rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 3V Group Ltd.

3. 3V Group Ltd. dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach strony www.zyciejestproste.pl były na najwyższym poziomie, jednakże 3V Group Ltd. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.zyciejestproste.pl. 3V Group Ltd. dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności strony www.zyciejestproste.pl było dokonywane wgodzinach nocnych.

4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług strona internetowa www.zyciejestproste.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez stronę www.zyciejestproste.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www.zyciejestproste.pl. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

6. 3V Group Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników, z zaznaczeniem, iż informacja o każdej zmianie będzie zamieszczona na stronie głównej www.zyciejestproste.pl